Home » Ngân hàng thuần số TNEX ra mắt sản phẩm đầu tư chứng chỉ quỹ phù hợp với Gen Z