Home » Zone Bootcamp 2022 – Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ chính tức khai mạc