Home » Vốn chủ sở hữu Vietnam Airlines bị âm khi tiếp tục ghi nhận lỗ vào năm 2022