Home » Việt Nam thu từ xuất khẩu điện thoại và máy tính hơn 56 tỷ USD