Home » VCSC: Nợ xấu cao hơn dự báo; STB không bán được tài sản đảm bảo lớn.