Home » Nhìn vào sự kiện của BlackPink, Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển du lịch âm nhạc