Home » Momo chính thức trở thành kỳ lân mới của Việt Nam, được định giá tới 2 tỷ đô