Home » Vịnh Vĩnh Hy có nhiều ca nô, mô tô nước không đủ điều kiện hoạt động