Home » Lợi nhuận cốt lõi thấp nhưng lãi từ định giá lại thúc đẩy lợi nhuận của KBC