Home » Lạm phát năm 2022 tại Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia sẽ có mức tăng cao hơn trong khu vực