Home » Giám đốc tài chính đóng vai trò gì trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi số của doanh nghiệp?