Home » Giá thuê ngày cao hơn trong khi chi phí hoạt động giảm hỗ trợ đà phục hồi lợi nhuận của PVD