Home » FRT: Đà tăng trưởng mạnh duy trì, chuỗi nhà thuốc tiếp tục sinh lời