Home » Cơ quan giám sát cho biết các công ty đầu tư của EU nên tuyên bố rõ ràng rằng tiền điện tử không được kiểm soát