Home » Đường kính trung tâm Mát-xcơ-va (MCD) thứ tư được ra mắt tại thủ đô của Nga