Home » Double trouble: New storm heading to Vietnam as Kai-Tak menaces