Home » Công ty tài sản kỹ thuật số HashKey Group có vẻ sẽ tăng tới 200 triệu đô la với mức định giá 1 tỷ đô la