Home » Đà Nẵng sắp đấu giá 2 khu đất gần 30.000m2 tại Hòa Xuân