Home » Sáp nhập thêm huyện Lạc Dương vào Đà Lạt, mở rộng diện tích gấp bốn lần