Home » Các quốc gia nên thiết lập khung pháp lý để hỗ trợ CBDC: Giám đốc BIS