Home » Cổ đông của VIB có thể nhận cổ tức tiền mặt đến 35%