Home » CINDRUM, đăng ký trở thành thành viên của Hiệp hội Blockchain Indonesia (ABI)