Home » Mức giảm 87% của Bitcoin vào năm 2021 là do Sam Bankman-Fried's Alameda, tuyên bố của nhân viên cũ