Home » Sự biến động của Bitcoin khiến các lệnh mua và bán tại các vị trí trị giá 175 triệu đô la được thanh lý, 1 tỷ đô la tiền lãi mở bị xóa