Home » Giá Bitcoin, Ether không thay đổi khi các nhà giao dịch chú ý đến mối tương quan giữa vốn chủ sở hữu của Hoa Kỳ