Home » Bitcoin giảm xuống dưới 28 nghìn đô la khi chốt lời; DOGE, TRX dẫn đến sự sụt giảm Altcoin