Home » 10 nghìn người xếp bản đồ Việt Nam bằng tăm, đăng ký kỷ lục thế giới